Oferta ważna od: 2017-06-27
Pracodawca: Gaila Elektro Armin Zimerman

Jesteś na: Strona główna / Klient Indywidualny / Bezrobotni i poszukujący pracy / Zatrudnienie za granicą EURES

Zatrudnianie za granicą EURES

 

Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw;

1.członkowskich Unii Europejskiej,

2.państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,

3.państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

może być realizowane w ramach sieci EURES.

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmuje działania,

1)udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2)pozyskiwaniu ofert pracy;

2a)upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

3)udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

4)informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

5)inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

6)współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

7)informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

Realizując pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, nie można dyskryminować osób, dla których poszukuje się zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową.

Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie w/w państw

1) jest realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy wyłącznie w ramach sieci EURES; (w odniesieniu do OHP wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.)

2) może być realizowane w ramach sieci EURES przez podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3, po uzyskaniu akredytacji.


Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w  Centrum Aktywizacji Zawodowej

lub telefonicznie  077 4466580Dla Bezrobotnych | Dla Pracodawców | Dla niepełnosprawnych | Urząd | Oferty Pracy | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne