Oferta ważna od: 2017-06-27
Pracodawca: Gaila Elektro Armin Zimerman

Jesteś na: Strona główna / Klient Indywidualny / Bezrobotni i poszukujący pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

DOTACJA (DOFINANSOWANIE) to wypłacone bezrobotnemu jednorazowo środki na wydatki związane z podjęciem i prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej

 

Kto może ubiegać się o dotację ?

 

O wsparcie finansowe na założenie własnej firmy może ubiegać się zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny, który spełnił łącznie następujące warunki:

 

» W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

 

  • nie odmówił bez uzasadnione przyczyny  przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w rozumieniu przepisów tej samej ustawy;
  • z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, sta, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

 

» Nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

» Spełnił kryteria zgodne z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, w tym m.in. pod względem łącznej wartość pomocy przyznanej w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających dzień złożenia wniosku w ramach zasady de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzeń Komisji (UE).

 

» Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wskazującego, przez datę zakończenia działalności gospodarczej, iż działalność nie była prowadzona w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

» Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialno­ści podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 

» Zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania.

 

» Nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Ważne: Dofinansowanie może być również przyznane absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej, o których mowa  w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

Jak otrzymać dotację na założenie własnej firmy ?

 

Przygotuj wniosek o dotację

 

     Wniosek o przyznanie dofinansowania należy traktować jak biznesplan. Trzeba w nim opisać planowaną działalność, rynek, na którym będzie prowadzona, z uwzględnieniem konkurencji. Należy także scharakteryzować własną ofertę: co będzie sprzedawane i za ile. Wnioskodawca musi także opisać swoich potencjalnych klientów i przedstawić sposoby ich pozyskania.

 

Przedstaw zabezpieczenie spłaty dotacji

 

We wniosku należy też określić m.in. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji na wypadek naruszenia warunków umowy. Priorytetową formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest weksel własny in blanco z poręczeniem poręczycieli. Do ustanowienia zabezpieczenia wymagana jest zgoda współmałżonka złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika urzędu.

 

Określ na co chcesz przeznaczyć otrzymane pieniądze oraz kwotę jaką potrzebujesz do sfinansowania przedsięwzięcia

 

Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej. W ten sposób można sfinansować zakup np. maszyn, urządzeń, narzędzi, komputera wraz z oprogramowaniem, mebli koniecznych do wyposażenia pomieszczenia biurowego lub innych środków trwałego lub nie trwałego użytku, niezbędnych do prowadzenia działalności. Część z otrzymanych pieniędzy można przeznaczyć np. na zakup materiałów, surowców, towarów, potrzebnych do prowadzenia handlu bądź do wykonywania usług (maksymalnie 20 % kwoty wnioskowanej), a także zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i pokrycie kosztów adaptacji lokalu przeznaczonego na potrzeby działalności gospodarczej (maksymalnie 20 % kwoty wnioskowanej).

 

Za pozyskane pieniądze nie można opłacać m.in.: wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, koncesji, nie można też finansować opłat telefonicznych, administracyjnych, wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę, zakup ziemi i nieruchomości. Niema też możliwości finansowania zakupu pojazdów samochodowych, czy też realizowania wydatków  w wyniku zawartej umowy cywilnoprawnej z członkami rodziny, itp.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

 

W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

 

Otrzymane środki finansowe są bezzwrotne, to znaczy, że nie trzeba ich spłacać w ratach, jak pożyczkę.

 

Złóż wniosek wraz z innymi dokumentami w urzędzie pracy

 

Wniosek można składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym w PUP Krapkowice formularzu. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu albo uzyskać go w siedzibie urzędu. Czas rozpatrzenia wniosku nie przekracza 30 dni od dnia jego złożenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Przyznanie dotacji jest dokonywane na podstawie umowy.

 

Skorzystaj z organizowanych przez urząd warsztatów z przedsiębiorczości

 

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku organizowane są warsztaty z przedsiębiorczości, podczas których omawiane są warunki jaki musi spełnić bezrobotny ubiegający się o dotację, a ponadto zagadnienia pomocne w wypełnianiu wniosku.

 

Skontaktuj się z pracownikiem urzędu:

 

Szczegółowych informacji udziela:

                            Mariusz Szczepański, Centrum Aktywizacji Zawodowej, tel. 77 44 66 150

                                                        

m.szczepanski [at] pup-krapkowice.pl

 

 SKORZYSTAJ Z PORADNIKA  BIZNESOWEGO

L.P.

Nazwa

Rozmiar

Format

 1.  wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 988KB      

Mariusz Szczepański tel. 77 44 66 627

Dla Bezrobotnych | Dla Pracodawców | Dla niepełnosprawnych | Urząd | Oferty Pracy | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne