Oferta ważna od: 2014-04-17
Pracodawca: CARITAS DIECJEZJI OPOLSKIEJ

Jesteś na: Strona główna / Klient Indywidualny / Bezrobotni i poszukujący pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

I. O DOTACJĘ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA, KTÓRA  :

·   jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiada status  bezrobotnego;

·  złoży wniosek kompletny, zawierający wszystkie wymagane załączniki i oświadczenia oraz prawidłowo sporządzony;

·  w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia   propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;

·  nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie  działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

·   w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej;

·   w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

·   nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

·   złożyła oświadczenie o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

·   nie posiada zadłużenia lub zobowiązania w bankach  lub innych instytucjach finansowych, chyba że  należności z tytułu spłat zadłużenia lub zobowiązania są terminowo regulowane;

·   nie posiada nieuregulowanego zadłużenia wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek należnych w związku z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą lub urzędu skarbowego z tytułu zaległości podatkowych;

·   złożyła oświadczenie o niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty;

·   pozostając ze współmałżonkiem lub inną osobą we wspólnym gospodarstwie domowym nie będzie prowadzić takiej samej działalności gospodarczej jak te osoby;

·   nie wskazuje jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej adresu, pod którym jest już prowadzona taka sama działalność gospodarcza.

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORAZ JEJ PRZEZNACZENIE 

·   Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności nie może przekroczyć 600 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

·   Środki mogą być przeznaczone m.in. na :  zakup materiałów, towarów (do 20 % kwoty wnioskowanej), narzędzi, maszyn, urządzeń, mebli, oprogramowania komputerowego, innego sprzętu lub innych środków trwałego lub nietrwałego użytku; wydatki związane z  : zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowo – adaptacyjnych lokalu przeznaczonego na potrzeby działalności gospodarczej (do 20 % kwoty wnioskowanej), pozyskaniem lokalu (czynsz), opłatą wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej.

III. CZEGO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZA OTRZYMANĄ DOTACJĘ ?

Środki nie mogą być przeznaczone m.in. na : przejęcie działalności prowadzonej w tym samym zakresie, o otwarcie której wnioskuje bezrobotny; zakup pojazdów samochodowych; opłaty administracyjne; podatki; koncesje; bieżące koszty utrzymania lokalu (prąd, woda, telefon, dzierżawa, co miesięczny czynsz); składki ZUS; wynagrodzenia; leasing; koszty reklamy (z wyjątkiem szyldu firmowego); wydatki inwestycyjne obejmujące budowę; zakup ziemi i nieruchomości; działalność w zakresie handlu obwoźnego oraz akwizycji i ajencji; wydatki dokonane na podstawie sporządzonej umowy kupna – sprzedaży z członkiem rodziny (współmałżonkiem, krewnymi i powinowatymi w linii prostej, rodzeństwem).

IV. WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE PRZYZNANYCH BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ZAWIERANIE UMÓW CYWILNO PRAWNYCH

1.   Przyznanie środków następuje w oparciu o umowę cywilno - prawną zawartą w formie pisemnej pomiędzy Dyrektorem PUP, a bezrobotnym, pod rygorem jej nieważności.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez strony umowy.

3.  Bezrobotny otrzymane środki na podjęcie działalności gospodarczej musi  wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, określonego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4.  Bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej   zobowiązany jest do udokumentowania i rozliczenia się z otrzymanej kwoty w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej rozumie się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej jaka zostanie wskazana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.  Wydatki poniesione w ramach umów cywilno – prawnych zawartych przez osobę bezrobotną (wnioskodawcę) z członkiem rodziny, tj. ze współmałżonkiem, z krewnymi i powinowatymi w linii prostej, z rodzeństwem, nie będą rozliczne jako kwalifikowalne.

6.  Bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej      zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy i prowadzenia jej przez okres nie krótszy niż co najmniej 12 miesięcy.

7.  W uzasadnionych przypadkach termin rozpoczęcia działalności gospodarczej może zostać przedłużony za zgodą Dyrektora PUP i na wniosek bezrobotnego, pod warunkiem jednak, iż za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego.

8.  Rozliczenia wydatkowanych przez bezrobotnego środków dokonuje się w kwocie brutto (z VAT).

9.  Wydatkowanie przyznanych środków, dokumentowane będzie na podstawie : faktur; rachunków;  umów cywilno – prawnych, których wartość przekracza 1000,00 zł, wraz z kopią deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, potwierdzonej po uprzednim jej przyjęciu (pieczęcią wpływu) przez Urząd Skarbowy oraz innych dowodów (w tym m.in. przelewów, dowodów wpłaty / zapłaty) potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków.

V.  SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

·   Wnioski prawidłowo wypełnione i kompletne opiniuje Komisja.

·   Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia, a o  sposobie jego rozpatrzenia wnioskodawca jest informowany pisemnie.

·   Od negatywnie rozpatrzonego wniosku  nie przysługuje odwołanie.

VI.  FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU OTRZYMANEJ DOTACJI W RAZIE NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY

Preferowane przez bezrobotnych formy zabezpieczeń :

·   weksel z poręczeniem wekslowym (aval);

·   akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Pozostałe dopuszczalne formy zabezpieczeń, to m.in. : gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego.

WEKSEL :

·   Poręczycielami na wekslu będą mogły być m. in. osoby zatrudnione na czas nieokreślony i osiągające przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto z  ostatnich 3 miesięcy w wysokości co najmniej 2.100,00 zł.

·   Ważność zaświadczenia potwierdzającego wysokość wynagrodzenia poręczyciela wynosi 30 dni.

·   Ilość poręczycieli uzależniona jest od wnioskowanej kwoty i kształtuje się następująco : do kwoty 5.500,00 zł poręcza 1 osoba, a powyżej tej kwoty poręczają 2 osoby.

Poręczycielami nie mogą być  :

·   osoby wobec których jest prowadzone sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne o zapłatę   świadczeń pieniężnych;

·   osoby, których wynagrodzenie, przychody lub dochody obciążone są sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi;

·   współmałżonek poręczyciela i osoby, której przyznano środki na działalność gospodarczą, z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej;

·   osoby pozostające w stosunku pracy z pracodawcą będącym w stanie likwidacji lub upadłości;

·   osoby zatrudnione będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę;

·   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu;

·   osoby prowadzące działalność gospodarczą, których działalność jest w stanie likwidacji lub upadłości, posiadające zaległości w opłatach z tytułu składek w ZUS lub podatku w Urzędzie Skarbowym, a także jeśli dochody tych osób obciążone są sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi;

·   współmałżonek pracodawcy jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego i pozostaje z pracodawcą w małżeńskiej wspólności majątkowej.

GWARANCJA BANKOWA, BLOKADA RACHUNKU BANKOWEGO :

·   Wysokość zabezpieczenia powinna odpowiadać równowartości kwoty przyznanych środków, powiększonej o ewentualne ustawowe odsetki naliczone od kwoty głównej oraz koszty związane z egzekucją należności.

·   Wartość zabezpieczenia nie może być mniejsza od 130 % kwoty udzielonej dotacji.

UWAGA : Niezależnie od formy przyjętego zabezpieczenia  – przed podpisaniem umowy przez strony - wymagana jest pisemna zgoda małżonka osoby wnioskującej na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych, a w przypadku poręczenia na wekslu, także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej w obecności pracownika Urzędu lub zgoda poświadczona notarialnie.

VII.  ZWROT DOTACJI WRAZ Z USTAWOWYMI ODSETKAMI NASTĘPUJE W CIĄGU 30 DNI OD DNIA OTRZYMANIA WEZWANIA DO JEJ ZWROTU, JEŻELI OSOBA NIE SPEŁNI M.IN. JEDNEGO Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW :

·   otrzyma zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które sporządzone zostało przed dniem lub w dniu otrzymania środków na wskazany w umowie rachunek bankowy;

·   otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem lub nierozliczy całości przyznanych środków w terminie określonym w umowie;

·   nie rozpocznie działalności gospodarczej do dnia określonego w umowie;

·   będzie prowadziła działalność gospodarczą  przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej  prowadzeniu z powodu choroby;

·   dokona zawieszenia prowadzonej działalności z innych powodów niż choroba;

·   podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności  gospodarczej;

·  złoży niezgodne z prawdą oświadczenia we wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

·   naruszy inne warunki umowy.

 

 SKORZYSTAJ Z PORADNIKA  BIZNESOWEGO

L.P.

Nazwa

Rozmiar

Format

 1.  Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności - POKL 524 KB      

Mariusz Szczepański tel. 77 44 66 627

Dla Bezrobotnych | Dla Pracodawców | Dla niepełnosprawnych | Urząd | Oferty Pracy | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne